Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Onderneming: Kooktijd bv BE0826345077 Herentalsstraat 17 2300 Turnhout

2.     Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.

Consument: een klant die een individu is en als privépersoon handelt.

3.   Producten/Diensten: alle zaken die de Klant kan aankopen bij de Onderneming, in het bijzonder Kooktijd bv.

4.   Bestelbon: de bevestiging van de bestelling die de Klant plaatst bij de Onderneming.

5.   Wet van augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002).

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

1.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling, en koop-verkoop van Producten/Diensten tussen de Kooktijd bv en de Klant.

2.     Kooktijd bv stelt deze Algemene Voorwaarden ter beschikking op haar website www.kooktijd.be.

3.   De Klant erkent en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen Kooktijd bv en de Klant.

4.   Kooktijd bv behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op voormelde website. Elke bestelling die de Klant plaatst na de publicatie door Kooktijd bv van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Klant met de laatst gepubliceerde versie.

4.   Kooktijd bv behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op voormelde website. Elke bestelling die de Klant plaatst na de publicatie door Kooktijd bv van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Klant met de laatst gepubliceerde versie.

5.   Indien Kooktijd bv gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

 

 

Artikel 5 – Levering

 

1.   Kooktijd bv neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoering van de bestellingen.

2.   De levering aan de Klant vindt plaats op het ogenblik dat de Producten/Diensten ter beschikking worden gesteld aan de Klant op het door hem opgegeven adres dan wel op enige andere plaats voorafgaandelijk overeengekomen door de Onderneming en de Klant. Op dat ogenblik gaat dus ook het risico van verlies of beschadiging van de Producten over op de Klant.

 

 

Artikel 6 – Factuur en betaling

 

1.   De betaling door de Klant aan Kooktijd bv voor de aankoop van een of meerdere Producten/Diensten geschiedt als volgt

 

Op het ogenblik dat Kooktijd bv de Producten/Diensten ter beschikking heeft voor levering aan de Klant, brengt Kooktijd bv het totaal verschuldigde factuurbedrag in rekening.  Dit bedrag is verschuldigd en betaalbaar door de Klant volgens de modaliteiten vermeld in de algemene voorwaarden.

2.   Elke factuur van de Onderneming aan de Klant vermeldt minstens het factuurnummer, de aankoopprijs van de Producten/Diensten en het toepasselijke BTW-tarief.

3.   Tenzij de factuur anders vermeldt, is zij binnen de 15 standaard betaaltermijn kalenderdagen na factuurdatum verschuldigd en betaalbaar op het rekeningnummer van de Onderneming met IBAN nr. BE41001887824710.

4.   In geval van laattijdige betaling door de Klant, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002. Deze nalatigheidsinteresten beginnen van rechtswege te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling. De nalatigheidsintrest bedraagt 15% per jaar en wordt gerekend tot op de dag der algehele betaling van de hoofdsom.

5.   In geval van laattijdige betaling door de Klant, is Kooktijd bv tevens gerechtigd op de terugbetaling van de kosten tot invordering conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom van de openstaande factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door de Onderneming gedragen kosten.

6.   In geval van laattijdige betaling door de Klant, wordt daarenboven het verschuldigd bedrag van rechtswege, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van €50,00.

7.   Een betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.

8.  De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

9. Elke betaling zal worden toegerekend op de oudste openstaande factuur en de toegepaste aanmaningskosten ongeacht de vermelding bij de betaling.

 

 

Artikel 7 – Conformiteit van de Producten

 

1.   Kooktijd bv verbindt er zich toe de bestelde Producten/Diensten te leveren vrij van gebreken.

2.   Indien de Producten/Diensten om een of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de Klant, of gebreken zouden vertonen, dient de Klant de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de tien werkdagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de Klant.

3.   Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming en/of enig ander gebrek in de zin van dit artikel indien (i) het gebrek het gevolg is van ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik door de Klant, of (ii) de Klant voorafgaand aan de levering op de hoogte was van dit gebrek of daarvan redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn, en daar niettemin heeft mee ingestemd.

4.   Kooktijd bv is niet gehouden de Klant te vrijwaren voor verborgen gebreken die zij niet kende. De Onderneming wordt echter geacht de gebreken te kennen waarmee de Producten behept zouden zijn, tenzij zij bewijst dat zij er geen kennis van had en evenmin redelijkerwijze van kon hebben.

 

 

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 

 

Kooktijd bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen (inclusief de Producten), dieren, diensten, enz., die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van de Producten, behoudens in geval van fraude of bedrog.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 

In afwijking van artikel 1583 van het B.W. blijft het verkochte goed het eigendom van Kooktijd bv zolang de totale prijs door de koper niet werd betaald.

 

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Artikel 9

 

De contractuele relatie tussen Kooktijd bv en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout